І ступінь

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Шепітського ЗЗСО І-ІІІст.

_________ Карапко Г.М.

«31»  серпня 2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

на 2018/2019 навчальний рік

( І ступінь)

 

Схвалено

педагогічною радою

Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ст.

наказ № 92 від 31.08.2018р.

Погоджено

радою Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ст.

протокол № 1 від 31.08.2018 р.

 

 

 

Загальні положення освітньої програми

Шепітського закладу загальної середньої освіти І ступеня

 

Типова освітня програма закладу загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», Типових освітніх програм для 12-2 класів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України  від 21 березня 2018 року № 268, постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20 квітня 2018 року № 407.

Типова освітня програма початкової освіти (далі – Типова освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

Типова освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів (додатки 1, 2);

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатках 3, 4; навчальні  програми,  мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладу загальної середньої освіти складає  3500 годин/навчальний рік: для 1-го класу – 805 годин/навчальний рік, для 2-го класу – 875 годин/навчальний рік, для 3-го класу – 910 годин/навчальний рік, для 4-го класу – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей  навчального плану Державного стандарту початкової загальної освіти через окремі предмети.

Навчальний план початкової школи розроблено:

–  для 1-го класу за  Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом О.Я.Савченко (додаток 1);

– для 2-4  класів за таблицею 1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20 квітня 2018 року № 407(додаток 2).

Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні  заняття.

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь “Мови і літератури” з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети “Українська мова (мова і читання)”, “Іноземна мова”.

Освітні галузі “Математика”, “Природознавство” реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, – “Математика”, “Природознавство”.

Освітня галузь “Суспільствознавство” реалізується предметом “Я у світі”.

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” реалізується окремими предметами “Основи здоров’я” та “Фізична культура”.

Освітня галузь “Технології” реалізується через окремі предмети “Трудове навчання” та “Інформатика”.

Освітня галузь “Мистецтво” реалізується окремими предметами “Образотворче мистецтво” і “Музичне мистецтво”.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову  використовується на предмети інваріантної складової, на курси за вибором та на проведення індивідуальних та групових занять, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів і відображається в навчальних планах закладу освіти.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

підсилення предметів інваріантної складової української мови та читання. Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується заступником директора та затверджується директором закладу освіти. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години.

запровадження  курсу за вибором світоглядного спрямування ( основи християнської етики);

проведення індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів “Фізична культура” та “Основи здоров’я”, а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура»  сформовано  з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу. Через варіативні модулі  реалізуються  окремі види спорту.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.  Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організовує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу початкової освіти  передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу початкової освіти, сформована на основі Типових освітніх програм. Освітня програма схвалена педагогічною радою закладу освіти та затверджена  його директор. Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднено на веб-сайті закладу освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Освітньої програми

Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ст.

 

Затверджую

Директор

Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ст.

_______ Карапко Г.М.

«____»_____________2018 р.

 

Навчальний план

2-4 класів початкової школи з українською мовою навчання

( Відповідно до таблиці 1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20 квітня 2018 року № 407).

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 3 4 Разом
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7 7 7 21
  Німецька мова      – 2 2
  Англійська мова      2 2 4
Математика Математика 4 4 4 12
Природознавство Природознавство 2 2 2 6
Суспільствознавство Я у світі 1 1 2
Мистецтво   Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

1 1 1 3
1 1 1 3
Технології Трудове навчання 1 1 1 3
Інформатика 1 1 1 3
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 3
Фізична культура** 3 3 3 9
Усього 20+3 21+3 21+3 62+9
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2 2 6
  Українська мова 0,5 0,5 0,5 1,5
  Читання 0,5 0,5 0,5 1,5
Основи християнської етики 0,5 0,5 0,5 1,5
Індивідуальні заняття 0,5 0,5 0,5 1,5
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23 68
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26 26 77

 

 

Додаток 1

до Освітньої програми

Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ст.

 

Затверджую

Директор

Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ст.

_______ Карапко Г.М.

«____»_____________2018 р.

Навчальний план 1 класу початкової школи

( Відповідно до Типової освітньої програми розробленої під керівництвом О.Я.Савченко).

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на тиждень/рік

1 кл.
Інваріантний складник
Мовно-літературна 7/245
Іншомовна 2/70
Математична 4/140
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) 3/105
Технологічна  

1/35

Інформатична
Мистецька:

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

 

1/35

1/35
Фізкультурна* 3/105
Усього 22/770
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1/35
Навчання грамоти 1/35
Загальнорічна кількість навчальних годин 23/805
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20/700
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)  

23/805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Освітньої програми

Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Перелік навчальних програм

для учнів закладу загальної середньої освіти І ступеня

 

№ п/п Назва навчальної програми
  Затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584
1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів
3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи
4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
5. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
6. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
7. Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
8. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
9. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
10. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
11. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи
12. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл
13. Типові освітні програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затверджені наказом МОН України «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» від 21.03.2018 № 268

        

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Освітньої програми

Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ст.

 

Перелік навчальних програм курсів за вибором та факультативів

для учнів  початкової школи Шепітського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

 

№з/п Навчальні програми Клас Документ про надання грифа МОНУ
1 Програма духовно-морального курсу для учнів 1-11 кл.

 

2-4 Лист МОНУ  №1/11-11629 від 21.12.2010